REZUMATE

Provocări în tratamentul disfuncţiilor fistulelor arteriovenoase pentru dializă

H.F. Coman
Martin Luther KH Bochum

Cuvinte cheie: fistula, arteriovenoasă, hibrid

Fistula arteriovenoasă la pacienţii cu hemodializă (AVF) necesită o îngrijire corespunzătoare. Cu toate acestea, folosirea în mod frecvent a AVF duce la disfuncţie şi imposibilitate de utilizare. Identificarea cauzelor care duc la eşecul AVF şi adaptarea terapiei în mod corespunzător la acestea este de o importanţă majoră în prelungirea patentei. Lucrarea de faţă prezintă experienţa noastră în salvarea AVF disfuncţionale precum şi o trecere în revistă a opţiunilor de tratament a AVF prezentând disfuncţie, obstrucţie sau dilatări anevrismale. Au fost efectuate atât terapii chirurgicale cât şi endovasculare (inclusiv PTA, stent, DCB şi stentgraft) combinate în tehnica hibridă sau de sine stătătoare. Abordarea hibridă a provocărilor date de problemele de disfuncţie a AVF reprezintă o alternativă terapeutică foarte bună de a creşte rata de salvare şi a prelungi durata de utilizare a AVF.

 

Challenges in Treating Failing Arteriovenous Hemodialysis Fistulas

H.F. Coman
Martin Luther KH Bochum

Keywords: arteriovenous, fistula, hybrid

Every arteriovenous fistula in hemodialysis patients (AVF) needs a proper maintenance. However, the continuous use of an AVF may lead to dysfunction and failure. Identifying the cause of failure and adapting the therapy accordingly is of utmost importance in long-lasting and functional AVF. The paper presents our personal experience in AVF salvage as well as a review of the literature regarding the treatment options of a dysfunctional, obstructed or aneurysmal AVF. Both surgical and endovascular (including PTA Balloons, Stents, DCB’s and Stentgrafts) as a hybrid or a standalone therapy were performed. Addressing the challenges by using a hybrid approach increases the salvage rates of failing AVF and offers a very good therapy option.

Chirurgia aortică deschisă: învechită, greu de ucis sau ultra-modernă?

H.F. Coman
Martin Luther Krankenhaus Bochum, DE

Cuvinte cheie: chirurgie deschisă, învechit, curba de învăţare

Pe parcursul ultimelor două decenii a avut loc o dezvoltare masivă a materialelor şi tehnicilor endovasculare şi, prin aceasta, multe dintre metodele terapeutice cunoscute şi consacrate s-au transformat în abordări noi, minimal invazive şi de ultimă generaţie. Aceasta a condus la o nouă eră în chirurgia vasculară. Cu fiecare tehnică şi cu fiecare instrument nou care este introdus pe piaţă apare şi o curbă de învăţare. Lucrând endovascular înseamnă mai puţină chirurgie deschisă, astfel că medicii aflaţi în pregătire sunt puşi în faţa unei probleme legate de acest proces de învăţare. Dar oare chiar a trecut apogeul chirurgiei deschise? Lucrarea de faţă îşi propune să ofere o perspectivă asupra problemei, făcând referire la tehnicile endovasculare şi de chirurgie deschisă la nivelul aortei, care sunt, de altfel şi cele mai complexe.

 

 

Open Aortic Surgery: Obsolete, Die Hard or State of the Art?

H.F. Coman
Martin Luther Krankenhaus Bochum, DE

Keywords: open surgery, obsolete, learning curve

During the past two decades we have experienced a massive development in endovascular materials and techniques and so, many of the well-established and known therapies shifted into new, breakthrough and minimal invasive approach. This has led to a new era in vascular surgery. With every new technique and every new equipment that is being brought on the market comes a learning curve. Going endovascular means less open surgery, therefore the physicians in training are faced with a new problem regarding the learning process. But is open surgery really known its peak? The paper aims to give a perspective on the matter by addressing the endovascular and open surgical techniques of the aorta, which are the most complex of all.

Tratamentul endovascular al stenozelor carotidiene extracerebrale în era stenturilor dual-mesh

R. Cemîrtan, E. Bernaz, A. Țurcan, Daniela Jardan, S. Ungureanu
Societatea Română de Chirurgie Vasculară

Cuvinte cheie: carotida, stent dual-mesh, sistem antiembolic

Obiective: Evaluarea siguranţei tratamentului stenozelor carotidiene şi a necesităţii utilizării sistemului de protecţie antiembolică în cazul implantării stenturilor dual-mesh.
Metode:  Studiul este prospectiv, din octombrie 2017, în derulare. Pacienţii au fost evaluaţi neurologic, prin Duplex vascular şi angioCT. Pentru abord endovascular s-a realizat puncţia arterei femurale sau brahiale, în condiţiile anesteziei locale. În toate cazurile s-a instalat în carotida internă sistemul de protecţie antiembolică. Au fost utilizate doar stenturile carotidiene dual-mesh. Pacienţii monitorizaţi postoperator în ATI 24 ore, cu evaluare neurologică şi ultrasonografică peste 1 şi 3 luni.
Rezultate: Au fost trataţi 40 pacienţi cu vârsta medie de 65.5 ani, 11 (27.5%) femei şi  29 (72,5%) bărbaţi. Dintre aceştia 34 (85%) au fost simptomatici. Factori de risc: hipertensiunea arterială – 33 (82,5%), fumatul – 20 (50%) şi diabetul zaharat – 19 (47,5%). Carotida dreaptă s-a stentat în 18 (45%) cazuri. Doar în 1 caz (2,5%) sistemul antiembolic a conţinut mase embolice. În acest caz s-a efectuat o predilatare înainte de implantarea stentului. Durata medie de spitalizare a fost 3,65 zile. Complicaţii intraoperatorii: 1 caz de embolie aeriană, rezolvată conservativ şi 1 caz de deschidere proximală a stentului, rezolvată prin implantarea unui stent suplimentar. Complicaţii neurologice de focar nu au fost. Restenoze la 3 luni nu au fost.
Concluzii: Tratamentul stenozelor carotidiene prin implantarea stenturilor dedicate dual-mesh este sigur, atât la pacienţii asimptomatici, cât şi la cei simptomatici. Embolizarea arterio-arterială, după implantarea stenturilor dual-mesh este improbabilă. Utilizarea sistemului de protecţie antiembolică trebuie precăutată doar în cazul leziunilor ce vor necesita predilatare înaintea implantării stentului. Studii suplimentare sunt necesare.

 

 

Endovascular treatment of extra-cerebral carotid stenosis in the dual-mesh stent era

 

R. Cemîrtan, E. Bernaz, A. Țurcan, Daniela Jardan, S. Ungureanu
Romanian Society of Vascular Surgery

Keywords: carotid artery, dual-mesh stent, anti-embolic system

Objectives: Assessing the safety of carotid stenosis treatment and the need of using anti-embolic protection system when implanting dual-mesh stents.
Methods: The study is prospective, October 2017, in progress. Patients were evaluated neurologically, via vascular duplex and angioCT. The femoral or brachial artery puncture was performed under local anesthesia. In all cases the anti-embolic protection system was installed in the internal carotid artery. Only dual-mesh stents were used. Patients were monitored post-operatively for 24 hours in the ICU with neurological and ultrasound assessment over 1 and 3 months.
Results: The study includes 40 patients, average age 65.5 years, 11 (27.5%) women and 29 (72.5%) men. Of these, 34 (85%) were symptomatic. Risk factors: hypertension – 33 (82.5%), smoking – 20 (50%) and diabetes mellitus – 19 (47.5%). The right carotid was stented in 18 (45%) cases. In one case (2.5%) the anti-embolic system contained embolic masses. In this case, a pre-dilation was performed before implanting the stent. The average hospitalization length was 3.65 days. Intraoperative complications: 1 case of air embolism conservatively resolved and 1 case of proximal stent opening, resolved by implanting an additional stent. Neurological complications and restenosis at 3 months were not determined.
Conclusions: The treatment of carotid stenosis by implanting dual-mesh stents is safe in both asymptomatic and symptomatic patients. Embolization after implantation of dual-mesh stents is unlikely. The use of the anti-embolic protection system should be pre-cautioned for lesions requiring pre-dilation prior to implantation of the stent. Additional studies are required.

Paragangliom de glomus carotidian – Prezentare de caz

Genoveva Baroi, Cristina Strobescu-Ciobanu, M. Danciu, R.F. Popa
Clinica de Chirurgie Vasculară, Spitalul Univ. de Urgenţe “Sf. Spiridon”, Iaşi

Cuvinte cheie: glomus carotidian

Paraganglioamele (PGL) sunt tumori extra-adrenale originare din neuro-ectoderm, cu o incidenţă de 0.03% din totalul tumorilor. În majoritatea cazurilor (50%), ele se găsesc în regiunea capului şi gâtului, în special ca tumori foarte vascularizate ale glomusului carotidian.
Lucrarea prezintă cazul a două paciente care la examenul clinic prezentau o formaţiune tumorală latero-cervicală, prima pacientă la nivel latero-cervical drept, de aproximativ 3 cm diametru, a doua pacientă latero-cervical bilateral, de 2 cm, respectiv 3 cm, fără fenomene de compresiune locală şi fără hipertensiune arterială malignă. Examenul echo-Doppler şi computer-tomografic au pus în evidenţă tumori de glomus bine vascularizate, fără invazia arterelor carotide sau a structurilor adiacente.
S-a practicat excizia chirurgicală completă a formaţiunii tumorale, sub anestezie generală, prin incizia standard pentru endarterectomia carotidiană, pe marginea internă a muşchiului sterno-cleido-mastoidian, utilizând controlul proximal şi distal al arterelor carotide, fiind necesară clamparea arterei carotid externe. Limfadenectomia ispilaterală a completat procedura chirurgicală. În cazul pacientei cu tumoră bilaterală de glomus carotidian, excizia celei de a doua formaţiune s-a efectuat la interval de o lună de la prima intervenţie chirurgicală.
Examenul anatomo-patologic şi imun-histochimic al tumorilor şi al ganglionilori latero-cervicali excizaţi a arătat că formaţiunea corespundea unui paragangliom extrasuprarenalian, fără semne de malignitate.
Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, pacientele fiind revăzute clinic şi echografic la o lună, menţinându-se  asimptomatice.
Excizia chirurgicală completă este scopul oricărei proceduri chirugicale pentru paraganglioame şi este singura opţiune de tratament.

 

 

Paraganglioma of the carotid body – Case report

Genoveva Baroi, Cristina Strobescu-Ciobanu, M. Danciu, R.F. Popa
Vascular Surgery Department, Emergency Hospital “Sf. Spiridon”, Iaşi

Keywords: paraganglioma

Paragangliomas (PGLs) are extra-adrenal tumors originating from neuro-ectoderm, with an incidence of 0.03% of all tumors. In most cases (50%) they are found in the head and neck region, especially as highly vascularized tumors of the carotid glomus.
This paper presents the case of two patients who presented a latero-cervical tumor, the first patient with a right latero-cervical mass about 3 cm in diameter, the second with bilateral latero-cervical mass of 2 cm, respective 3 cm in diameter, without local compression phenomena or hypertension. Echo-Doppler examination and scans have revealed highly-vascularized tumors without invasion of the carotid arteries or adjacent structures.
The operative strategy consisted of a standard endarterectomy incision along the front of the sterno-cleidomastoid muscle under general anesthesia. The tumors was excised at the carotid bifurcation using proximal and distal vessel control and clamping of the external carotid artery. Ipsilateral lymphadenectomy completed the standard operative procedure. In the case of the patient with bilateral glomus tumor, the excision of the second tumor was performed within one month after the first surgical procedure.
Histopathological and immunohistochemical examination of the tumors and latero-cervical lymph nodes excised showed that the tumors corresponded to paraganglioma extrasuprarenalian without signs of malignancy.
Postoperative evolution was favourable, the patients was reviewed clinically and ultrasoundly after one month, remaining still asymptomatic.
Complete surgical excision is the aim of any operative procedure for paraganglioama and is the only curative option.

Abordarea hibridă a stenozelor simptomatice, multietajate de unica arteră carotidă patentă, asociate cu steal-sindrom vertebro-subclavicular ipsilateral. Caz clinic

R. Cemîrtan, E. Bernaz, S. Ungureanu, A. Țurcan, Daniela Jardan
Societatea Română de Chirurgie Vasculară

Cuvinte cheie: stenoze multietajate, carotida, tratament hibrid

Obiective: Profilaxia ictusului ischemic fatal la pacientul cu tare asociate grave şi risc operator înalt prin abordare hibridă.
Metode: Pacientul cu stenoze simptomatice de trunchi brahiocefalic, a. carotidă comună pe dreapta la origine şi a. carotidă internă pe dreapta, steal-sindrom vertebro-subclavicular ipsilateral şi ocluzia a. carotide interne pe stânga a fost evaluat polidisciplinar şi tratat prin abordare hibridă.
Rezultate: Riscul anesteziologic ASA 4E, determinat de HTA severă, IM vechi (2014) şi recent (2017) pe fond de ocluzia coronarei drepte, in-stent ocluzia LAD, stenoze eşalonate pe circumflexă şi angina pectorală la efort minim, a impus rezolvarea situaţiei clinice prin tehnica hibridă sub protecţia anesteziei generale inhalatorii şi spectroscopie optică cerebrală. Primar s-a realizat V-stentarea a. carotide comune drepte şi a. subclaviculare drepte la origine prin abord dublu (brachial drept şi femural drept) cu 2 stenturi balon-expandabile. Ulterior, s-a efectuat endarterectomie cu plastie de lărgire pe by-pass Pruitt-F3 a arterei carotide interne pe dreapta, dictată de instabilitatea plăcii heterogene tip III şi riscul crescut de disecţie şi/sau tromboza fatală. Pacientul fără complicaţii chirurgicale şi neurologice s-a externat peste 72 h postoperator.
Concluzii: Tratamentul hibrid al stenozelor simptomatice, multietajate de unica arteră carotidă patentă, asociate cu steal-sindrom vertebro-subclavicular ipsilateral la pacientul cu tare asociate grave poate fi utilizat cu succes, reducând semnificativ riscul operator şi rata complicaţiilor. Evaluarea preoperatorie polidisciplinară este esenţială pentru obţinerea succesului clinic. Sunt necesare studii suplimentare pentru evaluarea acestei tactici operatorii.

 

 

Hybrid approach to symptomatic, flattened stenoses of the single patent carotid artery associated with ipsilateral vertebro-subclavicular steal – syndrome. Clinical case

R. Cemîrtan, E. Bernaz, S. Ungureanu, A. Țurcan, Daniela Jardan
Romanian Society of Vascular Surgery

Keywords: flattened stenoses, carotid, hybrid treatment

Objectives: Prophylaxis of fatal ischemic stroke by hybrid approach to the patient with severe associated pathologies and high operator risk
Methods: The patient with symptomatic brachiocephalic trunk stenosis, right common and internal carotid artery stenosis, ipsilateral vertebro-subclavicular steal-syndrome and left internal carotid artery occlusion has been multidisciplinary evaluated and treated by the hybrid approach.
Results: The ASA 4E anesthesia risk, determined by severe arterial hypertension, old (2014) and recently (2017) myocardial infarct due to right coronary occlusion, in-stent LAD occlusion, flattened stenosis on circumflex coronary artery and unstable angina required the resolution of the clinical situation by the hybrid technique under the protection of general inhalation anesthesia and cerebral optic spectroscopy. Firstly, the V-stenting of the right common carotid and subclavicular artery was performed by double approach (right brachial artery and right femoral artery) with 2 balloon-expandable stents. Subsequently, Pruitt-F3 by-pass endarterectomy of the internal right carotid artery was performed dictated by the type III heterogeneous plaque instability and the increased risk of dissection and / or fatal thrombosis. The patient without surgical and neurological complications was discharged over 72 hours postoperatively.
Conclusions: Hybrid treatment of symptomatic, flattened stenoses of the single patent carotid artery associated with ipsilateral vertebro-subclavicular steal-syndrome in the patient with severe associated pathologies can be successfully used, significantly reducing operator risk and complication rate. Multidisciplinary preoperative evaluation is essential to achieving clinical success. Further studies are needed to evaluate this operative tactic.

Elastografia în tromboza venoasă a membrelor inferioare

A. Andriţoiu, C. Siloşi
Spitalul Militar Craiova

Cuvinte cheie: elastografie, tromboza venoasă

Tromboza venoasă evoluează în trei stadii: stadiul 1 (ziua 1 – 5), stadiul 2  (ziua 5 – 14), stadiul 3, după două săptămâni. Stadiul 1 este asociat cu riscul cel mai mare de embolie pulmonară. Tratamentul este diferenţiat în funcţie de aceste stadii evolutive. Evaluarea vârstei trombusului venos este dificilă, simptomatologia şi anamneza nu sunt foarte sensibile. Tehnicile imagistice dezvoltate în ultimii ani pot fi foarte utile. Metodele ultrasonografice sunt diferite: ecografia în modul B, ecografia Doppler color, CEUS, elastografia în modul străin şi share-wave pot contribui la aprecierea cu mare acurateţe a vârstei trombusului. Elastografia venoasă este relativ nouă şi puţin folosită în cazul trombozei venoase.
Prezentăm experienţa noastră după aplicarea elastografiei străin şi SWE în ultimii doi ani, atât în cazul trombozelor venoase profunde, cât şi superficiale.
În prezent, în practica noastră clinică, ecografia standard în modul B, Doppler color şi elastografia sunt aplicate cu succes în evaluarea vârstei trombozelor venoase în scopul alegerii celei mai bune conduite terapeutice.

 

Elastography in venous thrombosis of lower limbs

 

A. Andriţoiu, C. Siloşi
Military Hospital Craiova

Keywords: elastography, venous thrombosis

Venous thrombosis develops in three stages: 1st stage (from day 1 to day 5), stage 2 (from day 5 to day 14) and stage 3, after two weeks. First stage is associated with the greatest thromboembolic risk. The treatment is different in relation with these stages. The evaluation of venous thrombus age is difficult, clinical symptoms and anamnesis are not very sensitive. The imaging techniques developed in the last years can be very useful. The ultrasound methods are miscellaneous: B-mode US, Color Doppler US, CEUS, strain or share-wave elastography can contribute in the accurate assessment of thrombus aging.
The venous ultrasound elastography is relatively new and used in few cases in venous thrombosis.
We present our original experience with the use of strain elastography and share-wave elastography in the last two years in deep, and also, in the superficial venous thrombosis.
In present, in our clinical practice, B-mode ultrasonography, Color Doppler, and elastography are successfully applied in evaluating the age of venous thrombosis in order to choose the most appropriate treatment regimen.

Rezumate

Trimite rezumat

15 septembrie 2018

este noul termen limita, prelungit, pentru trimiterea rezumatelor propuse pentru cel de-Al 3-lea Congres al Societatii Romane de Chirurgie Vasculara.

Trimite rezumat

TRIMITEREA REZUMATELOR
Rezumatele se trimit pana la data de 15.09.2018, folosind UNA dintre variantele de mai jos:

prin formularul online “Trimite rezumat” (clic pentru a accesa formularul). Aceasta este forma recomandata de trimitere. Trebuie sa inregistrati separat rezumatul in limba romana si varianta lui in limba engleza

sau

prin e-mail, ca fisier atasat, pe adresa: contact@srcv-events.ro (mentionand forma de prezentare – oral sau poster – si sesiunea stiintifica pentru care se trimite lucrarea).

Vor fi acceptate doar lucrari care nu au mai fost prezentate sau care nu au mai fost publicate in reviste de specialitate, la care cel putin unul din autori a achitat taxa de participare. Autorii isi asuma integral raspunderea asupra continutului lucrarii.

Este obligatoriu ca rezumatul dvs. sa aiba atat varianta in romana, cat si cea in engleza.

CONFIRMARI
Comitetul Stiintific isi rezerva dreptul de a accepta sau respinge lucrarile propuse si de a selecta lucrarile in vederea prezentarii orale sau poster.
Modalitatea de prezentare a rezumatelor va fi comunicata autorilor de catre Comitetul Stiintific prin e-mail dupa data de 01.10.2018.

CONDITII DE PREZENTARE
Forma de prezentare a lucrarilor: oral sau poster.
Lucrarile prezentate oral: proiectari cu videoproiector asistate de computer (PowerPoint ’97-2010, XP, 2013, Keynote)
Poster: format tiparit 90×120 cm.

INSTRUCTIUNI DE REDACTARE A REZUMATELOR
B.1. Rezumate trimise prin formularul electronic
In cazul trimiterii rezumatelor prin intermediul aplicatiei de pe site-ul oficial, va rugam sa respectati instructiunile din formularul online.
Rezumatele in limba romana si engleza trebuie inscrise separat, ca doua rezumate distincte.:
– rezumatul nu poate contine mai mult de 250 cuvinte;
– rezumatul va fi trimis in limba romana si engleza;
– tot textul se scrie fara alineat de paragraf sau alte indentari;
– rezumatul nu va fi formatat.

B.2. Rezumate trimise prin e-mail
Rezumatul trebuie sa cuprinda:
– titlul, scris cu majuscule urmat de un rand gol; titlul (inclusiv spatiile) nu poate fi mai lung de 200 de caractere;
– numele autorilor, scrise pe un rand, respectand ordinea: initiale prenume, urmate de nume (nu folositi titluri profesionale/academice); numele autorului ce va prezenta lucrarea trebuie subliniat; dupa lista autorilor se va lasa un rand liber;
– afilierea (sectie, institutie, oras, tara), atat a primului autor, cat si a coautorilor. Se scrie totul pe un rand, urmat de un nou rand liber.
– se va insera un rand ce va cuprinde 3 cuvinte cheie;
– textul propriu-zis, care va respecta structura cunoscuta: introducere, material si metoda, rezultate, concluzii (se vor evita formularile de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie sa contina suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia

Va rugam insistent sa nu folositi grafice si tabele in rezumat si sa explicati abrevierile la prima lor utilizare in text!